gottfried w. leibniz 
     filosoof  ||  dui
35 tijdgenoten van gottfried w. leibniz uit dui
 Deze hebben maar weinig met wetenschap te maken !
andreas brandhorst ... schrijver
bernt engelmann ... schrijver
bodo morshauser ... verhalend prozaist
brentano ... dichter
dagmar damek ... filmregisseur
e. penkala ... schrijver
erich fried ... dichter
f.c. delius ... verhalend prozaist
franz frankenberg ... orkestleider
frido mann ... schrijver
gerty agoston ... schrijfster
gisbert haefs ... verhalend prozaist
gunter wallraff ... schrijver
gunther seuren ... schrijver
harry bensch ... zanger/gitarist
heino ferch ... filmacteur
helga konigsdorf ... verhalend prozaiste
helga m. novak ... schrijfster


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [q] [r] [s] [t] [u] [v] [w] [x] [y] [z] [alles]