muziek* [ind]* 1932 - 1995*
10 lps/cds gevonden
 Deze lps/cds komen uit: muziek uit ind (1932-1995)
 Sorteer deze lps/cds op musicus/muziekgroep
1988 : ravi shankar : tana mana
1988 : ravi shankar : inside the kremlin
1988 : trilok gurtu : usfret
1990 : l. shankar : pancha nadai pallavi
1991 : trilok gurtu : living magic
1993 : ravi shankar : in new york
1993 : trilok gurtu : crazy saints
1994 : ravi shankar : india's master musician
1994 : ravi shankar : in san francisco
1994 : trilok gurtu : believe