muziek* [ind]* 1946 - 2012*
29 lps/cds gevonden
 Deze lps/cds komen uit: muziek uit ind (1946-2012)
 Sorteer deze lps/cds op musicus/muziekgroep
1988 : ravi shankar : tana mana
1988 : ravi shankar : inside the kremlin
1988 : trilok gurtu : usfret
1990 : l. shankar : pancha nadai pallavi
1991 : trilok gurtu : living magic
1993 : ravi shankar : in new york
1993 : trilok gurtu : crazy saints
1994 : ravi shankar : india's master musician
1994 : ravi shankar : in san francisco
1994 : trilok gurtu : believe
1996 : bhattacharya/majumda : rag jog
1996 : ravi shankar : festival from india
1996 : ravi shankar : in concert 1972 -with ali shan(2cd
1996 : ravi shankar : spirit of india
1996 : trilok gurtu : the glimpse
1996 : trilok gurtu : bad habits die hard
1997 : ravi shankar : genius of pandit
1997 : ravi shankar : in concert
1997 : ravi shankar : mantram/chant of india
1998 : alex martin : join the band!