fanfare* [ned]* 1918 - 2003*
20 groepen werden gevonden
 Deze groepen zijn actief in: fanfare uit ned (1918-2003)
amsterdamse politiekapel ... muziekkapel uit amsterdam
enka harmonie arnhem ... harmonie-orkest
fanfare sint barbara ... muziekgroep
frysk fanfare orkest ... orkest uit friesland
grenadier guards ... orkest
harmonie-orkest oranje nassau ... harmonie-orkest
harmonieorkest staatsmijn emma ... harmonie-orkest
harmonie-orkest wilhelmina ... harmonie-orkest
hoogovens harmonie ... harmonie
johan willem friso kapel ... muziekkapel
koninklijke luchtmacht kapel ... militaire kapel
koninklijke militaire kapel ... militaire kapel
limburgse jagers ... muziekgroep
marinierskapel ... muziekgroep
m-brigade ... muziekgroep
oranje nassau mijnen ... harmonie orkest
rijkspolitiekapel ... politiekapel