naomi wolf 
     essayiste  ||  usa  ||   meest aktief van 1991 - 1995
2 werkbesprekingen over naomi wolf
1994 : beatrijs ritsema: fire with fire
1991 : bernadette de wit: the beauty myth