jackey barkey 
     lydia & the rollers-zanger  ||  ned
jackey barkey gevonden in bio van:
lydia .. countryzangeres